“Klimaatoplossingen assessment toont in provincie Gelderland het belang van inzicht in niet-energetische emissies en kansrijke klimaatoplossingen”

DERA is trots een eerste inventarisatie te hebben gedaan van bestaande ‘Drawdown’ klimaatoplossingen voor de provincie Gelderland. Deze klimaatoplossingen assessment (Preliminary Climate Solutions Assessment (PCSA)) geeft inzicht in de energetische, maar ook vooral in de niet-energetische broeikasgasemissies en het potentieel voor reductie én vastlegging d.m.v. realistische, schaalbare en economisch voordelige klimaatoplossingen in de regio.  

Klimaat gaat over meer dan energie 

Reductie van uitstoot uit energetische bronnen (gas, kolen, brandstof e.d.) speelt een grote rol in klimaatplannen, maar ook niet-energetische emissies zijn van belang. Dit zijn emissies die bijvoorbeeld ontstaan in de landbouw (o.a. methaan uit de veehouderij of koolstofdioxide uit de bodem) en uit de natuur (o.a. uit veengebieden, bossen en grasland). Een groot aandeel van de emissies in Gelderland is niet-energetisch van aard en is afkomstig uit de sector landbouw. De PCSA identificeert hiervoor o.a. 6 kerntoepassingen voor regeneratieve landbouw die enerzijds zorgen voor een reductie van deze emissies en anderzijds de capaciteit van de bodem om koolstof op te nemen vergroten. Dit zijn: 

  1. Minimale bodemverstoring
  2. Aanplant van permanente bodembedekkende planten 
  3. Roteren van diverse gewassen 
  4. Gebruik van biologische productie methoden en producten
  5. Nutriëntenbeheer 

Met deze kernprincipes voor regeneratieve landbouw kan lokaal worden gewerkt aan een regeneratieve regio, waardoor er lokale en regionale kansen ontstaan voor een sterkere, veerkrachtige en opbouwende (bio-)economie. 

Reindert Augustijn, provincie Gelderland: “Deze (PCS)Assessment helpt ons om inzicht te krijgen in de niet-energetische emissies in de provincie én biedt inzicht in het effect van klimaatmaatregelen. Het verbreedt onze kennis over andere bronnen dan energie, zoals landbouw en landgebruik en biedt ons de mogelijkheid om klimaatmaatregelen door te rekenen. Daarnaast reikt de methode een aantal extra maatregelen aan, waarmee we in de regio aan de slag kunnen.”

Actuele marktontwikkelingen & realistische klimaatoplossingen

De PSCA vormt een eerste opstap naar het identificeren van kansrijke regio’s waar klimaatoplossingen zoals regeneratieve landbouw en nutriëntenbeheer kunnen zorgen voor emissiereductie en vastlegging. Dit koppelen we aan actuele marktontwikkelingen die specifiek zijn voor de regio, zodat de klimaatdoelstellingen gehaald kunnen worden in het lokale ecosysteem. DERA identificeert daarbij het potentieel en kan zo lokale waardeketens identificeren op basis van de aanwezige natuurlijke bronnen in een regio (de zogenaamde bio-regio) en bestaande initiatieven en collectieve samenwerking met boeren, ecopreneurs zoals Herenboeren en Commonland. 

Ook weten welke emissies in jouw regio ontstaan en wat de potentie is voor reductie en vastlegging? Neem deel aan de klimaatverkenning webinar op 1 juli.